สปน.ทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

สปน.เร่งทำแผนยุทธศาสตร์บูณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้าน วางเป้าดำเนินการหมู่บ้าน-ชุมชนทั่วประเทศ 25% ของพื้นที่ คาดแผนเสร็จประมาณ 3 เดือน วันนี้( 28พ.ย.)ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ได้แต่งตั้งให้ตนทำหน้าที่เป็น ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562-2565 ซึ่งเป็นแผนบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินการ รวม 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเกษตรและชนบท 2. การศึกษา 3.ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย 4. การต่างประเทศ 5.การประชาสัมพันธ์ 6. ความมั่นคง และ 7. การบริหารจัดการ ทั้งนี้จะมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย โครงการ เพื่อดำเนินการในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของพื้นที่

“การจัดทำแผนบูรณาการจะแล้วเสร็จประมาณ 3 เดือน โดยจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และนำมาเผยแพร่เป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆต่อไป” ดร.กมล กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews